Training for Life har flera syften
 
·      Att ge deltagarna möjlighet att lära känna sig själva på djupet, sina behov och att sätta sunda gränser.
·      Att ge deltagarna verktyg att hantera t ex psykisk stress och på olika för att på så sätt minska risken för sjukdom och utbrändhet.
·      Att ge deltagarna möjlighet att bli medvetna om sina svaga punkter och påverka dessa till det bättre, se sina starka sidor och kanske även upptäcka förmågor de inte visste att de har.    
·      Att ge deltagarna möjlighet att se hur de relaterar till andra, hitta eventuella negativa och mindre konstruktiva mönster i sitt relaterande, och istället träna sig i att relatera på ett mer sunt och givande sätt.
·      Att stimulera nytänkande och kreativitet.
·      Att öka medvetenheten om vilka mönster, beteenden och förutfattade meningar vi har med oss, och hur de påverkar oss i våra olika roller och relationer.
 
Baravaras utbildning Training for Life kan ge ökad självkännedom och kan skapa förutsättningar för att bättre ta vara på sig själv – och därigenom andra - och möta andra människor på ett bra sätt. Vilket i sig kan leda till en ökad professionalism i yrkeslivet och en ökad livskvalitet.

Tillbaka till Fakta

Läs mer på Baravaras hemsida