Om Psykosyntes    
Psykosyntes är en enkel, praktisk och utvecklingsorienterad psykologisk inriktning. Den utgår från en helhetssyn på människan. Där intellekt, känslor, kropp och själ har lika stor betydelse.
Psykosyntes är en del av den så kallade transpersonella terapin. Detta innebär ett holistiskt synsätt. Den holistiska människosynen betonar människans obegränsade möjlighet till utveckling och inspirerar till att söka livets mening. Det handlar om att upptäcka och att använda oss av individens inre – slumrande – resurser. Psykosyntes använder metoder från olika traditioner.

Psykosyntes strävar efter att se både det vetenskapliga (det patologiska) och det andliga perspektivet. Både driftlivet och andlighet. Att kunna acceptera ett ”både-och-perspektiv.”
 
Psykosyntesen talar om tes, antites och syntes. Tes kan vara ett förhållningssätt, en känsla, ett handlingsmönster, en tanke eller liknande, hos en individ. Antites kan vara ett motsatt förhållningssätt, som kan finnas hos samma individ, eller hos någon annan. En syntes blir det om individen kan se fördelar hos båda delarna. Och skapar en nyorientering, som mer gagnar individen.  Läs mer 
 
Läs mer på Huma Novas hemsida


Om ”Skuggan-arbetet” 
Varför blir vi så oresonligt frustrerade och arga över att en vän kommer tio minuter för sent? Varför berörs vi av en arbetskamrats lättja? Eller ett syskons högmod? Eller en främmande människas ohövlighet?
 
Varför skriker vi åt våra föräldrar - eller våra barn - trots att de inte har gjort något fel? Varför saboterar vi vår egen framgång vid värsta tänkbara tillfälle? Varför tar vi åt oss så lätt - och så mycket?
 
Vi reagerar på det vi är mest rädda för. Det som gör oss osäkra och otrygga. Det vi döljer för oss själva – våra egna mörka sidor. Det vi kan kalla ”Skuggan” – det är ett av våra mest avgörande hinder för att må bra. I ”Skuggan-arbetet” sprider vi ljus över de sidor av oss själva som vi medvetet (eller omedvetet) döljer eller förnekar. Men som ändå – undermedvetet – styr våra liv.
 
”Skuggan-arbetet” handlar om att  - modigt - ta fram de både goda och dåliga sidor inom oss som vi inte vill, eller vågar, ta fram själva. Eller som vi inte ens är medvetna om själva. För att vårt "jag" har trängt bort det. (Eller aldig varit medvetet om). Men - när vi tar till oss våra mörka egenskaper. Eller när vi tar till oss de egenskaper som vi gärna vill ha - men inte tror att vi har inom oss själva. Det är då som vi växer och kan nå vår verkliga potential.  Läs mer 
 
Läs mer på The Ford Institutes hemsida
 
 
Om Mindfulness 
Mindfulness betyder medveten närvaro - utan att döma. Det handlar om en metod och ett förhållningssätt. Det gör att vi kan ta vara på ögonblicket och utveckla våra resurser. Vi får hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Vi blir mer uppmärksamma och medvetna och lär oss att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt.
 
Med mindfulness-träning kan vi komma bort från oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Vi kan lära oss att vara alerta och att fokusera på det som händer i nuet. Vi kan utöka vår förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Vi kan må bättre och fungera bättre.
 
För mer än 30 år sen skapade Jon Kabat-Zinn – stressforskare vid University of Massachussetts Medical Center i Worcester, USA – ett mindfulness-baserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Programmet är inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness-träning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården, i skolan, inom idrottsrörelsen och på olika arbetsplatser. Liksom för privatpersoner.  Läs mer
 
Läs mer på Mindfulnessgruppens hemsida
 
 
Om Sorgbearbetning 
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), arbetslöshet, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner
En känsla av bedövning; humörsvängningar; koncentrationssvårigheter; oregelbunden sömn; förändrade matvanor; energiförlust.
Reaktionerna vid sorg blir oftast ett flöde, som böljar fram och tillbaka. Det är inte tiden i sig som avgör om sorgen läker. Det handlar mer om vad den enskilda individen gör under tiden. Reaktionerna kan variera mycket mellan olika individer. Och kan variera från dag till dag. Det är helt normalt.
Läs mer 

Läs mer på Svenska Institutet för Sorgbearbetnings hemsida
  

Om Training for Life 
Training for Life är en utbildning i personlig utveckling bestående av elva kursveckor utspridda över ca 18 månader med början i januari varje år. Kursveckorna har olika teman och leds av internationellt välrenommerade terapeuter, några med bakgrund som psykologer och/eller terapeuter och andra som läkare.
 
Varje kursvecka består av minst 40 tim schemalagd tid och innehåller teoretiska och praktiska moment i form av föreläsningar, samtal och olika övningar. Deltagargruppen består vanligen av ca 25 personer vilka följs åt under hela utbildningen. Läs mer 
 
Läs mer på Baravaras hemsida